Çfarë do të thotë kWp? Çfarë është kWp?


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/algeblbo/public_html/Domains/solaron.al/wp-content/plugins/q-and-a/inc/functions.php on line 252

kWp (lexo: kilo-Vat-pik, nga anglishtja kilo-Watt-peak) e paraprirë nga një numër, përshkruan sasinë e fuqisë elektrike DC që një modul PV është i aftë të prodhojë nën Kushte Standarte Testimi STC. Kjo sasie fuqie (output) e prodhuar nën Kushte Standarte Testimi njihet gjithashtu si Fuqia Nominale (Pik) e modulit FV dhe matet me kWp. Sasia reale e energjisë elektrtike e prodhuar nga një modul FV në Temperaturën Normale të Funksionimit të Qelizës NOCT (nga anglishtja Normal Operating Cell Temperature) do të jetë më e vogël.

Madhësia e një sistemi FV matet gjithashtu me kWp dhe është shuma algjebrike e fuqive nominale të të gjitha moduleve, gjë që njihet me termin Fuqi e Instaluar ose Kapacitet i Instaluar.

Termi kWp përdoret posaçërisht në industrinë e fotovoltakëve.