Çfarë nënkuptohet me “Optimizim Sistemi”?


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/algeblbo/public_html/Domains/solaron.al/wp-content/plugins/q-and-a/inc/functions.php on line 252

Optimizim Sistemi është proçesi që përfshin evidentimin e faktorëve që përcaktojnë sjelljen e sistemit dhe të kontrolluarit e këtyre faktorëve në mënyrë që të maksimizohet prodhimi. Optimizimi i një sistemi FV ndodh gjatë fazës së projektimit dhe kryhet nga një profesionist. Ky proçes kërkon vlerësimin e shumë faktorëve që përcaktojnë sjelljen e sistemit FV, si psh: rrezatimi, pozicioni gjeografik, temperatura e ambientit, kushtet atmosferike, orientimin e objektit, burimet e hijeve, mënyrën e konsumit të energjisë, tipet dhe vendndodhjen e pajisjeve, materialet instalative dhe mënyrën e instalimit, etj. Duke marrë parasysh dhe duke gjetur mënyra për t’i kontrolluar këta faktorë, sigurohet që çdo komponent i sistemit të funksionojë aq mirë sa e ka të mundur. Optimizimi sjell uljen e humbjeve dhe rrit rendimentin e sistemit, duke sjellë prodhimin maksimumal të kilo-Vat-orëve të çmuar.

Optimizimi i sistemit mund të jetë gjithashtu i nevojshëm në raste kur sistemi nuk është instaluar në mënyrën e duhur ose në raste kur ndodhin ndryshime të rëndësishme në ambjentin rrethues pas përfundimit të instalimeve.